ADF Alt Maresme

Política de Privacitat

Política de privacitat de dades del web www.adfaltmaresme.cat 
I. Política de privacitat i protecció de dades

Respectant el que estableix la legislació vigent, ADF ALT MARESME (en endavant, també LLOC WEB) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat d’acord el risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:

– El reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

– La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD-GDD).

– El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).

– La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides a ADF ALT MARESME és: AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL ALT MARESME, amb el NIF: G-69020105. Les dades de contacte són les següents:

Direcció: Camí de la Riera de Santa Susanna, s/n, 08398, Santa Susanna (Barcelona)

Telèfon de contacte: +34 937 91 54

Correu electrònic de contacte: adf@adfaltmaresme.cat

Registre de Dades de Caràcter Personal

El compliment de l’establert en el RGPD i la LOPD-GDD, li informem que les dades personals obtingudes per ADF ALT MARESME, mitjançant els formularis mostrats a les seves pàgines quedaran incorporades i seran tractades al nostre fitxer amb la fi de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ADF ALT MARESME i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que s’emplenin, o per atendre una sol·licitud o consulta del mateix. Així mateix, amb conformitat amb el previst al RGPD i la LOPD-GDD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segon les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes al RGPD. 

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari se sotmetrà als següents principis recollits a l’article 5 del RGPD i a l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals:

– Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l ‘Usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats per les quals es recullen les dades personals.

– Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes.

– Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació a les finalitats per les que son tractades.

– Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.

– Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per les finalitats del seu tractament.

– Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.

– Principi de responsabilitat proactiva: el RESPONSABLE del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a ADF ALT MARESME son únicament dades identificadores. En cap cas, es tractaran categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal pel tractament de les dades personals

La base legal pel tractament de les dades personals és el consentiment. ADF ALT MARESME es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari pel tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.

L’Usuari tindrà el dret de retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tant fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del LLOC WEB.

En les ocasions en les que l’Usuari hagi o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del LLOC WEB, se li informarà en cas de que el compliment d’alguns d’ells sigui obligatòria degut a que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Finalitats del tractament a que es destinen les dades personals

Les dades personals son obtingudes i gestionades per ADF ALT MARESME amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir amb els compromisos establerts entre el LLOC WEB i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim ompli o per atendre una sol·licitud o una consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social d’ADF ALT MARESME, així com per la extracció, emmagatzematge de dates i estudis de màrqueting per adequar el CONTINGUT ofert a l’Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel LLOC WEB.

En el moment en que s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre la finalitat o finalitats específiques del tractament a que es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per a les finalitats del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 24 mesos, o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió. 

En el moment en que s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre el termini el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari no seran compartides amb tercers.

En qualsevol cas, en el moment en que s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

Dades personals de menors d’edat

Respectant el que estableixen els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per ADF ALT MARESME. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors legals per al tractament, i aquest només considerarà lícit en la mesura en la que els mateixos ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

ADF ALT MARESME es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’altra manera, o la comunicació o accés no autoritzat a dites dades.

El LLOC WEB compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals ens transmeten de manera segura i confidencial, al ser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

Malgrat tot, degut a que ADF ALT MARESME no pot garantir la inexpugnabilitat d’Internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, ADF ALT MARESME es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que desencadeni un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint amb el que estableix l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzat a les esmentades dades.

Les dades personals seran tractades com confidencials per ADF ALT MARESME, qui es compromet a informar de i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que dita confidencialitat sigui respectada pels seus treballadors, associats i a tota persona a la qual tingui accés a la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari té sobre ADF ALT MARESME i podrà, per tant, exercir davant d’ADF ALT MARESME els següents drets reconeguts al RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals:

– Drets d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si ADF ALT MARESME està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que ADF ALT MARESME hagi fet o faci, així com, en una altra, de la informació disponible sobre l’origen de les esmentades dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.

– Dret a la rectificació: És el dret de l’Usuari a que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incomplets.

Dret a la supressió (“el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recaptades o tractades; l’Usuari hagi retirat el consentiment al tractament i ja no compti amb una altra base legal; l’Usuari que s’oposi al tractament i no existeixi cap altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractats il·lícitament; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtinguts producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, ADF ALT MARESME, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per informar als responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitiut de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.

– Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té el dret d’obtenir la limitació del tractament quan impugni la exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; ADF ALT MARESME ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.

Dret a la portabilitat de les dades: En cas de que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà el dret de rebre d’ADF ALT MARESME les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a ser transmesos a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, ADF ALT MARESME transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.

– Dret a la oposició: És el dret de l’Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi el tractament de les mateixes per part d’ADF ALT MARESME.

– Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basa únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent excepte que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els drets mitjançant comunicació escrita dirigida a ADF ALT MARESME amb la referència “RGPD-www.adfaltmaresme.cat”, especificant:

– Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos que s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.

– Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la que es vol accedir.

– Domicili a efectes de notificacions.

– Data i firma del sol·licitant.

– Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la següent direcció i/o correu electrònic:

Direcció: Camí de la Riera de Santa Susanna, s/n, 08398, Santa Susanna (Barcelona)

Correu electrònic de contacte: adf@adfaltmaresme.cat

Enllaços a llocs web de tercers

El LLOC WEB pot incloure híper vincles o enllaços que permetin accedir a pàgines web de tercers diferents d’ADF ALT MARESME, i que per tant no son operats per ADF ALT MARESME. Els titulars dels esmentats llocs web disposaran de les seves polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas de que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en la que s’estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, en el Estat en el que tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/).

II. Política de privacitat i protecció de dades

És necessari que l’Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè ADF ALT MARESME pugui procedir al mateix en la forma, durant els termini i per a les finalitats indicades. L’ús del LLOC WEB implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat del mateix.

ADF ALT MARESME es reserva el dret de modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de la Agencia Española de Protección de Datos. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat no seran notificats de manera explícita a l’Usuari. Es recomana a l’usuari consultar aquesta pàgina de manera periòdica per estar informat dels últims canvis o actualtizacions.

Aquesta Política de Privacitat va ser actualitzada per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.